SPONSORZY GŁÓWNI

Oficjalny Partner Serwisu

 • INFORMACJE OGÓLNE

  1. Organizatorem Klubu Kibica Polskiej Siatkówki jest Polski Związek Piłki Siatkowej z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 383, 02-801 Warszawa, REGON 0008665372, KRS 0000062347 (zwany dalej „Organizatorem”).
  2. Klub Kibica Polskiej Siatkówki działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Klubu Kibica Polskiej Siatkówki.
 • CZŁONKOSTWO W KLUBIE

  1. Członkami Klubu Kibica Polskiej Siatkówki mogą być wyłącznie osoby fizyczne.
  2. W imieniu osób poniżej 13. roku życia lub całkowicie ubezwłasnowolnionych działa ich przedstawiciel ustawowy. Osoby pomiędzy 13. a 18. rokiem życia lub częściowo ubezwłasnowolnione przystąpić do Klubu Kibica Polskiej Siatkówki mogą jedynie za zgodą przedstawiciela ustawowego.
  3. Warunkiem przystąpienia do Klubu Kibica Polskiej Siatkówki jest dokonanie przez osobę przystępującą następujących działań:
     a) prawidłowe oraz kompletne wypełnienie formularza członkowskiego dostępnego na stronie internetowej www.PZPS.pl;
     b) zobowiązanie się do przestrzegania Regulaminu Klubu Kibica Polskiej Siatkówki.
  4. Osoba, która spełni warunki określone w ust. 3, staje się członkiem Klubu Kibica Polskiej Siatkówki i zwana jest dalej „Członkiem Klubu Kibica Polskiej Siatkówki”.
  5. W przypadku zmiany danych osobowych, Członek Klubu Kibica Polskiej Siatkówki zobowiązany jest do podania nowych danych osobowych.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania danych osobowych, przekazanych przez Członka Klubu Kibica Polskiej Siatkówki z ważnym dowodem tożsamości. W przypadku niezastosowania się przez Członka Klubu Kibica Polskiej Siatkówki do wezwania do przedłożenia ważnego dokumentu tożsamości, zastosowanie znajduje ust. 10.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia możliwości kupowania biletów na imprezy masowe organizowane przez Polski Związek Piłki Siatkowej dla osoby, wobec której zostało wydane orzeczenie sądowe, polegające na zakazie wstępu na imprezy masowe (zakaz stadionowy).
  8. Organizator może ustanawiać inne rodzaje członkostwa, zwane łącznie członkostwem kwalifikowanym, w szczególności w oparciu o staż Członka Klubu Kibica Polskiej Siatkówki, udział w imprezach związanych z Siatkarską Reprezentacją Polski, wiedzę o Siatkarskiej Reprezentacji Polski lub działalność związaną z popularyzacją siatkówki w Polsce.
  9. Poszczególnym rodzajom członkostwa mogą być przyznane przez Organizatora przywileje, które nie uszczuplą praw pozostałych rodzajów członkostwa. O każdorazowym zakresie i czasie trwania przywilejów Organizator będzie informował na stronie internetowej Klubu Kibica Polskiej Siatkówki.
  10. Organizator może pozbawić członkostwa w Klubie Kibica Polskiej Siatkówki osobę, która nie przestrzega Regulaminu.
  11. Członkostwo ustaje także z chwilą:
      a) rezygnacji przez Członka Klubu z członkostwa w Klubie Kibica Polskiej Siatkówki;
      b) śmierci Członka Klubu;
      c) utraty bytu prawnego Organizatora.
  12. W odniesieniu do Członków Klubu poniżej 18. roku życia lub całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Organizator zastrzega prawo odmowy wykonania poszczególnych czynności wynikających ze stosunku członkostwa w Klubie Kibica Polskiej Siatkówki, jak również prawo zwrócenia się do opiekuna prawnego danego Członka Klubu Kibica Polskiej Siatkówki celem wyrażenia zgody na czynności Członka Klubu Kibica Polskiej Siatkówki lub potwierdzenie jej wykonania.
  13. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wykonania poszczególnych czynności wynikających ze stosunku członkostwa w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa wobec osób, co do których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub orzeczenie zobowiązujące do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych.
  14. Rezygnacja z członkostwa, odwołanie zgód na przetwarzanie danych osobowych, przesyłanie informacji handlowych lub kontaktowanie się za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych następuje na podstawie pisemnego oświadczenia nadesłanego na adres siedziby Organizatora, lub na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Oświadczenie takie powinno zawierać dane pozwalające zidentyfikować użytkownika w sposób jednoznaczny, a więc imię i nazwisko oraz adres email.
 • KORZYŚCI CZŁONKA KLUBU

  1. Członkostwo w Klubie uprawnia Członka Klubu Kibica Polskiej Siatkówki do uczestnictwa w akcjach specjalnych zakupu biletów. Zasady uczestnictwa w akcjach specjalnych zakupu biletów zostaną każdorazowo określone przed przystąpieniem do realizacji akcji i będą komunikowane przez Organizatora Członkom Klubu Kibica Polskiej Siatkówki za pośrednictwem strony www.PZPS.pl, przy czym nie będą one naruszać dotychczasowych praw Członków Klubu Kibica Polskiej Siatkówki, a udział w nim będzie dla Członków Klubu Kibica Polskiej Siatkówki dobrowolny.
  2. Członkostwo w Klubie uprawnia Członka Klubu Kibica Polskiej Siatkówki do uczestnictwa w programach rabatowych, lojalnościowych, itp., które Klub zamierza organizować samodzielnie lub z udziałem innych podmiotów na zasadach określonych przez Organizatora. Zasady programów rabatowych, lojalnościowych, itp. zostaną określone przez Organizatora w chwili ustanowienia tych programów i będą komunikowane przez Organizatora Członkom Klubu Kibica Polskiej Siatkówki za pośrednictwem strony www.PZPS.pl, przy czym nie będą one naruszać dotychczasowych praw Członków Klubu Kibica Polskiej Siatkówki, a udział w nich będzie dla Członków Klubu Kibica Polskiej Siatkówki dobrowolny.
  3. Członkostwo w Klubie Kibica Polskiej Siatkówki uprawnia Członka Klubu do otrzymywania materiałów informacyjnych związanych z Siatkarską Reprezentacją Polski, w tym Newslettera, o ile Członek Klubu Kibica Polskiej Siatkówki wyrazi odrębną zgodę na otrzymywanie Newslettera, a także do uczestniczenia w wybranych wydarzeniach związanych z Siatkarską Reprezentacją Polski, które Organizator zamierza pozyskiwać i organizować samodzielnie lub z udziałem innych podmiotów na zasadach określonych przez Organizatora. Zasady przekazywania materiałów informacyjnych oraz organizacji uczestnictwa w wydarzeniach związanych z Siatkarską Reprezentacją Polski będą określane przez Organizatora przed przystąpieniem do ich realizacji i będą komunikowane przez Organizatora Członkom Klubu Kibica Polskiej Siatkówki za pośrednictwem strony www.PZPS.pl, przy czym nie będą one naruszać dotychczasowych praw Członków Klubu Kibica Polskiej Siatkówki, a udział w nich będzie dla Członków Klubu dobrowolny.
  4. Członkostwo w Klubie Kibica Polskiej Siatkówki uprawnia Członka Klubu do uczestnictwa w innych wybranych programach lub inicjatywach, które Organizator zamierza podejmować samodzielnie lub przy pomocy podmiotów działających w porozumieniu z Organizatorem na zasadach określonych przez Organizatora. Zasady uczestnictwa w tych programach lub inicjatywach będą określane przez Organizatora przed przystąpieniem do ich realizacji i będą komunikowane przez Organizatora Członkom Klubu Kibica Polskiej Siatkówki za pośrednictwem www.PZPS.pl, przy czym nie będą one naruszać dotychczasowych praw Członków Klubu Kibica Polskiej Siatkówki, a udział w nich będzie dla Członków Klubu dobrowolny.
 • OBSŁUGA CZŁONKA KLUBU

  1. Członek Klubu Kibica Polskiej Siatkówki jest uprawniony do korzystania z pomocy telefonicznej lub internetowej pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. we wszelkich kwestiach związanych z jego członkostwem w Klubie Kibica Polskiej Siatkówki.
  2. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Klubu Kibica Polskiej Siatkówki należy zgłaszać pisemnie na adres Organizatora lub drogą email na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Reklamacja powinna zawierać:
   • imię, nazwisko i dokładny adres Członka Klubu Kibica Polskiej Siatkówki oraz numer telefonu kontaktowego,
   • uzasadnienie z opisaniem przyczyny wystąpienia z reklamacją.
  4. Organizator może zażądać od Członka Klubu Kibica Polskiej Siatkówki uzupełniania braków w reklamacji lub podania dodatkowych informacji w zakresie, w jakim będzie to konieczne do rozpatrzenia reklamacji.
  5. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od daty ich wpłynięcia. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Organizator może przedłużyć termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, na okres nie dłuższy niż 30 dni od daty wpłynięcia reklamacji, o czym osoba wnosząca reklamację zostanie poinformowana.
  6. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona Członkowi Klubu Kibica Polskiej Siatkówki w formie pisemnej na adres korespondencyjny podany w reklamacji lub w postaci elektronicznej za pomocą poczty e-mail, o ile taki adres został przez Członka Klubu wskazany.
  7. Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego Członek Klubu Kibica Polskiej Siatkówki jest uprawniony do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Postępowanie reklamacyjne nie stanowi warunku skorzystania z drogi postępowania sądowego.
 • DANE OSOBOWE

  1. Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Piłki Siatkowej z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 383, 02-801 Warszawa, REGON 0008665372, KRS 0000062347.
  2. Dane osobowe Członka Klubu Kibica Polskiej Siatkówki przetwarzane są w celach statystycznych, marketingowych, dopasowania treści do preferencji i zainteresowań Członków Klubu oraz wykrywania botów oraz innych nadużyć, odbiorcami danych mogą być partnerzy oraz podwykonawcy PZPS w ramach obowiązującego prawa.
  3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Członków Klubu Kibica w celach marketingowych jest ich dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  4. Członkowie Klubu Kibica Polskiej Siatkówki są uprawnieni do wglądu, do modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01 czerwca 2017 roku.
  2. O każdej planowanej zmianie Regulaminu Członkowie Klubu Kibica Polskiej Siatkówki będą powiadamiani za pośrednictwem strony www.pzps.pl. Regulamin w zmienionym brzmieniu wiąże Członka Klubu Kibica Polskiej Siatkówki, jeżeli nie zrezygnuje z członkostwa w Klubie w terminie 14 dni od powiadomienia go o planowanej zmianie Regulaminu.
  3. Organizator jest uprawniony do przekazywania informacji Członkom Klubu Kibica Polskiej Siatkówki za pomocą ogłoszeń na stronie internetowej www.PZPS.pl. Przekazanie informacji w ten sposób nie rodzi skutków w postaci powstania obowiązków Członków Klubu Kibica Polskiej Siatkówki.