SPONSORZY GŁÓWNI

Oficjalny Partner Serwisu

PZPS, 10 maja 2021

Nowy termin Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPS

Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej wyznaczył nowy termin Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo–Wyborczego Delegatów Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Poniżej pełny tekst uchwały Zarządu PZPS:

 

Uchwała

Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej

nr 58/2021 z dnia 7 maja 2021 roku

w przedmiocie zmiany terminu zwołania

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego

Delegatów Polskiego Związku Piłki Siatkowej w 2021 roku

Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej, działając na podstawie § 29 ust. 1  pkt 19 Statutu Polskiego Związku Piłki Siatkowej oraz na podstawie art. 15 zzzc ust. 2 wprowadzonego ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r., poz.568), zmienionego ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 695), zgodnie z którym kadencja organów Polskiego Związku Piłki Siatkowej uległa przedłużeniu nie dłużej niż do dnia 30 września 2021 roku, oraz konieczności przyjęcia sprawozdania finansowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku przez Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej, uzyskania opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, opinii Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Piłki Siatkowej z badania bilansu i opinii biegłego rewidenta, postanowił zmienić uchwałę Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej  nr 27/2021 z dnia 17 marca 2021 roku, w ten sposób że:

  • 1

Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej zwołuje na 13 i 14 września 2021 roku, Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów Polskiego Związku Piłki Siatkowej, które odbędzie się w Warszawie, w którym Delegaci na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów Polskiego Związku Piłki Siatkowej wezmą udział osobiście w Warszawie lub za pośrednictwem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość.

Dotychczasowy termin, tj. 13 -14 czerwca 2021 roku uznaje się za odwołany.

 

  • 2

Wykonanie niniejszej Uchwały powierzyć Sekretarzowi Generalnemu PZPS - Panu Jackowi Sękowi.

 

  • 3

Uchwała wchodzi w  życie z dniem 10 maja 2021 roku.

 

Uchwałę przyjęto wymaganą większością głosów, zgodnie z wynikami głosowania jawnego, przeprowadzonego w trybie pisemnym, przy użyciu środków łączności elektronicznej, bez konieczności zwoływania i odbycia posiedzenia Zarządu w trybie określonym w § 4b Regulaminu Zarządu PZPS. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 10 z 20 osób uprawnionych,

Oddano głosów: 10, w tym:

Za: 6 głosów

Przeciw: 2 głosy

Wstrzymujących się: 2 głosy

 

Prezes Zarządu

Polskiego Związku Piłki Siatkowej                                                         

Jacek Kasprzyk

  • 4
  • 19
  • 28
  • 0
  • 2