SPONSORZY GŁÓWNI

Oficjalny Partner Serwisu

Janusz Uznański - Rzecznik Polskiego Związku Piłki Siatkowej, 16 marca 2018

Doskonalenie szkolenia młodzieży

Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej podjął decyzję o powołaniu w ramach Pionu Sportu i Szkolenia Zespołu Metodycznego służącego dalszej profesjonalizacji działań związanych ze szkoleniem młodzieży.

Celem podjętych działań jest zwiększenie skuteczności działania systemu szkolenia PZPS na bazie wniosków z dotychczasowej działalności oraz potrzeb i nowych wyzwań stawianych przed Polskim Związkiem Piłki Siatkowej na arenie międzynarodowej i krajowej. 

Wszystkie te działania będą realizowane w ramach Pionu Sportu i Szkolenia PZPS.

Podstawą do podjęcia tych działań jest istniejąca struktura organizacyjna Związku, w tym istniejące merytoryczne wydziały, doświadczenia trenerów pracujących kadr oraz potrzeba stworzenia sprawnie działającego SYSTEMU SZKOLENIA PZPS gwarantującego stały dopływ najbardziej uzdolnionej i perspektywicznej młodzieży do szkolenia centralnego (kadry narodowe i Szkoły Mistrzostwa Sportowego PZPS) a poprzez udział w każdych międzynarodowych zawodach finałowych rangi mistrzowskiej (począwszy od najmłodszych kategorii) aż do reprezentacji seniorskich. Najważniejszymi elementami stanowiącymi źródło naborowe do kadr narodowych jest młodzież z siatkarskich klubów sportowych, w tym prowadzonych przez PZPS Siatkarskich Ośrodków Szkolnych i opartych na nich Kadr Nadziei Olimpijskich

Zadanie to będzie realizowane wspólnie poprzez zaangażowanie:

 • Siatkarskich Ośrodków Szkolnych
 • Szkół Mistrzostwa Sportowego PZPS w Szczyrku i Spale
 • Kadr narodowych w kategoriach młodzieżowych dziewcząt i chłopców
 • Kadr Nadziei Olimpijskich dziewcząt i chłopców

Pod auspicjami Prezesa PZPS Jacka Kasprzyka w ramach Pionu Sportu i Szkolenia PZPS chcielibyśmy zatwierdzić zespół roboczy, zwany dalej „Zespołem Metodycznym” w składzie:

 • Dyrektor Pionu Sportu i Szkolenia – Przewodniczący (Włodzimierz Sadalski)
 • Szef Projektu Siatkarskich Ośrodków Szkolnych (Waldemar Wspaniały)
 • Przewodniczący/Przedstawiciel Wydziału Szkolenia (Paweł Papke)
 • Przewodniczący/Przedstawiciel Wydziału ds. Młodzieży (Tomasz Paluch)
 • Przewodniczący/Przedstawiciel Wydziału Trenerskiego (Zdzisław Gogol)
 • Wicedyrektor Pionu Sportu i Szkolenia/Kierownik Wyszkolenia (Stanisław Majkowski)
 • Sekretarz: Olga Parzykowska

oraz w zależności od potrzeb innych komórek PZPS

 • Przedstawiciel Wydziału Marketingu
 • Inne osoby niezbędne do realizacji zadań

Oprócz wyżej wymienionych zostają powołani pełnomocnicy w osobach:

 • Zbigniew Krzyżanowski – odpowiedzialny za współpracę pomiędzy S.O.S-mi a Niepublicznym Zespołem Szkół Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku i kadrami młodzieżowymi dziewcząt.
 • Krzysztof Felczak – odpowiedzialny za współpracę pomiędzy S.O.S-mi a Niepubliczną Szkołą Mistrzostwa Sportowego w Spale i kadrami młodzieżowymi chłopców.

Po powołaniu obaj Pełnomocnicy dołączają do Zespołu Metodycznego i stają się jego członkami z prawem głosu.

Głównym działaniem Pełnomocników będzie wymiana doświadczeń i potrzeb zaistniałych w pracy kadr młodzieżowych, NSMS-ów a trenerów S.O.S. i K.N.O. oraz wzajemnych relacji i współpracy.

Podstawowe założenia leżące u podstaw powołania Zespołu Metodycznego:

 1. Poprawa komunikacji pomiędzy poszczególnymi komórkami PZPS  (Pion Sportu i Szkolenia, S.O.S., Wydział Szkolenia, Wydział Trenerski, Wydział ds. Młodzieży oraz innymi komórkami PZPS).
 2. Wypracowanie i kierowanie na Zarząd PZPS wspólnych wniosków dotyczących proponowanych zmian organizacyjnych i szkoleniowych w celu poprawy Systemu Szkolenia PZPS oraz przedstawianie wspólnej opinii na sprawy wynikające z bieżącej działalności poszczególnych komórek PZPS.
 3. Unifikacja szkolenia sportowego wypracowana na bazie systematycznych kontaktów pełnomocników ds. szkolenia młodzieży z trenerami realizującymi program w S.O.S. oraz w SMS PZPS.

ZADANIA GŁÓWNE:

 • Stała wymiana doświadczeń oraz potrzeb pomiędzy S.O.S.-mi, SMS-mi a młodzieżowymi kadrami narodowymi mająca na celu podniesienie jakości szkolenia sportowego,
 • Określenie założeń oraz ocena występów młodzieżowych reprezentacji narodowych w zawodach mistrzowskich (kwalifikacje oraz finały ME, MŚ i inne) mająca na celu określenie wniosków i zadań do realizacji dla S.O.S.-ów, NSMS-ów oraz kadr narodowych,
 • Redagowanie wytycznych szkoleniowych do realizacji na wszystkich poziomach szkolenia młodzieżowego PZPS,

ZADANIA DODATKOWE:

 • Organizacja szkoleń i konferencji szkoleniowych prowadzonych przez trenerów kadr młodzieżowych oraz NSMS-ów dla trenerów S.O.S.-ów i KNO,
 • Budowanie „ścieżek kariery” dla wyróżniających się trenerów,
 • Prowadzenie spotkań na potrzeby zawodniczek i zawodników w sprawach kontaktów z menadżerami,
 • Weryfikacja założeń „Programu szkolenia siatkarza” w celu aktualizacji systemu szkolenia PZPS,
 • Opieka merytoryczna nad „Biuletynem szkolenia młodzieży w siatkówce”
 • Przygotowanie „Kodeksu organizacyjno-etycznego PZPS”

 

Wyżej wymienione zadania realizowane będą poprzez Zespół Metodyczny, Pełnomocników oraz inne komórki PZPS zgodnie z ich zadaniami.  

Wszelkie propozycje rozwiązań w zakresie SYSTEMU SZKOLENIA MŁODZIEŻY W PIŁCE SIATKOWEJ W Polsce będą zatwierdzane przez Zespół i tylko takie mogą być zgłaszane na posiedzenia Zarządu PZPS przez Przewodniczącego Zespołu Metodycznego do zatwierdzenia i realizacji.

 • 17
 • 10
 • 293
 • 0
 • 29