SPONSORZY GŁÓWNI

Oficjalny Partner Serwisu

17 maja 2014

Przedstawiciele Komitetu Operacyjnego FIVB MISTRZOSTW ŚWIATA W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN POLSKA 2014 dzięki uprzejmości Ambasady RP w Moskwie i przy wsparciu Polskiej Organizacji Turystycznej mieli okazję zaprezentować rosyjskim mediom i przedstawicielom branży turystycznej Polskę, jako organizatora siatkarskich mistrzostw globu.

Przedstawiciele Komitetu Operacyjnego FIVB MISTRZOSTW ŚWIATA W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN POLSKA 2014 dzięki uprzejmości Ambasady RP w Moskwie i przy wsparciu Polskiej Organizacji Turystycznej mieli okazję zaprezentować rosyjskim mediom i przedstawicielom branży turystycznej Polskę, jako organizatora siatkarskich mistrzostw globu.

„100 dni do mistrzostw świata w piłce siatkowej mężczyzn 2014" – tak brzmiało oficjalne hasło działań prowadzonych w Moskwie przez przedstawicieli Polskiego Związku Piłki Siatkowej w składzie Maciej Bogusz – zastępca Dyrektora Generalnego Komitetu Operacyjnego, Ewa Grzegorczyk – Dyrektor Administracyjny i Krzysztof Lipiec – Koordynator ds. miast-gospodarzy turnieju fianłowegi

FIVB MISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN POLSKA 2014  zostaną rozegrane między 30 sierpnia a 21 września w Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku Bydgoszczy i Wrocławiu. Ceremonia i mecz otwarcia, w którym Polska zmierzy się z Serbią, odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie. O medale powalczą 24 zespoły podzielone na cztery grupy. Wśród uczestników będzie też Rosja.

Na specjalną prezentację przybyli przedstawiciele branży turystycznej Rosji, działacze Rosyjskiej Federacji Piłki Siatkowej, dziennikarze sportowi i reprezentanci korpusu dyplomatycznego.

Przyszli też wybitni rosyjscy siatkarze, w tym mistrzowie olimpijscy: z 1980 roku – Jurij Panczenko i Władimir Kondra, oraz z 2012 roku – Aleksiej Obmoczajew, Siergiej Grankin i Jurij Bierieżko. Obmoczajewowi towarzyszyła małżonka Natalia, również znakomita siatkarka, złota medalistka mistrzostw Europy w 2013 roku.

 O przygotowaniach do siatkarskiego mundialu i jego programie mówił Maciej Bogusz – Ceremonia i Mecz otwarcia będą największymi w historii siatkówki. Po raz pierwszy przeprowadzone zostaną na stadionie piłkarskim. Stadion Narodowy w Warszawie wypełni się kibicami w liczbie ponad sześćdziesięciu tysięcy. Na płycie stadionu wybudujemy trybuny wielkości niemałej hali – na niemal dwanaście tysięcy widzów. To ogromne przedsięwzięcie logistyczne, ale warto było podjąć takie wyzwanie. W pierwszym dniu sprzedaży biletów na to historyczne wydarzenie niektóre kategorie biletów zostały sprzedane w cztery minuty. Po raz pierwszy w historii siatkarskich mistrzostw globu turniej rozegrany zostanie aż w siedmiu miastach. Pragnę zapewnić, że wybraliśmy naprawdę najatrakcyjniejsze. Katowice, Łódź, Wrocław, Gdańsk, Bydgoszcz, Kraków i Warszawa to miejsca bogate w historię, nowoczesne i atrakcyjne. Styczniowe losowanie mistrzostw świata, które odbyło się w Warszawie było znakomitym widowiskiem i wskazało, że reprezentacja Rosji zagra w I rundzie w Gdańsku. To znakomita lokalizacja, w sąsiedztwie obwodu kaliningradzkiego, w którym prowadzimy bezpośrednią sprzedaż dla kibiców naszego sąsiada. Bilety można także nabyć przy pomocy specjalnego portalu internetowego ticketpro.pl

 Z kolei o ofercie przygotowanej dla kibiców przez miasta gospodarzy turnieju opowiedział przedstawiciel Polskiej Organizacji Turystycznej Maciej Jankiewicz. Natomiast przedstawiciele ambasady poinformowali o zasadach wydawania wiz do Polski dla kibiców i turystów na czas MŚ 2014.

Pod­czas pre­zen­ta­cji czyn­na była wy­sta­wa "Hi­sto­ria pol­skiej i ro­syj­skiej siat­ków­ki", na którą zło­ży­ły się pla­ka­ty za­po­wia­da­ją­ce różne im­pre­zy, pu­cha­ry i me­da­le, piłki i stro­je z za­so­bów Mu­zeum Spor­tu i Tu­ry­sty­ki w War­sza­wie oraz Mu­zeum Spor­tu w Mo­skwie. Opro­wa­dza­li po niej dy­rek­to­rzy obu pla­có­wek – To­masz Ja­go­dziń­ski i Je­le­na Istia­gi­na-Je­li­sie­je­wa.

Am­ba­sa­dor RP w Fe­de­ra­cji Ro­syj­skiej Woj­ciech Za­jącz­kow­ski, który peł­nił ho­no­ry go­spo­da­rza pre­zen­ta­cji, oświad­czył, że or­ga­ni­za­to­rzy liczą na przy­jazd wielu ki­bi­ców z Rosji, w któ­rej - jak za­uwa­żył – Siat­ków­ka, po­dob­nie jak w Pol­sce, jest jed­nym ze spor­tów na­ro­do­wych. "Tym bar­dziej, że re­pre­zen­ta­cja Rosji w pierw­szej fazie tur­nie­ju wy­stą­pi w Gdań­sku, dokąd z ob­wo­du ka­li­nin­gradz­kie­go można jeź­dzić w ra­mach ma­łe­go ruchu gra­nicz­ne­go.

Z kolei Pre­zes ro­syj­skiej fe­de­ra­cji Sta­ni­sław Szew­czen­ko za­uwa­żył, że spor­tow­ców oby­dwu kra­jów za­wsze łą­czy­ły przy­ja­zne sto­sun­ki. – Nie wąt­pię, że będą to naj­lep­sze mi­strzo­stwa świa­ta w hi­sto­rii. Je­stem prze­ko­na­ny, że będą prze­bie­gać na wy­so­kim po­zio­mie or­ga­ni­za­cyj­nym. Wie­rzę, że nikt nie ma nic prze­ciw­ko temu, by w fi­na­le za­gra­ły Rosja i Pol­ska.

Ry­wa­la­mi Sbor­nej w Gru­pie C będą Buł­ga­ria, Chiny, Egipt oraz dwa ze­spo­ły ze stre­fy NORCECA, które po­zna­my w po­ło­wie maja.

Z kolei Pol­ska w Gru­pie A – poza Ser­bią – zmie­rzy się z Ar­gen­ty­ną, Au­stra­lią, We­ne­zu­elą i Ka­me­ru­nem. Swoje spo­tka­nia gru­po­we bia­ło-czer­wo­ni będą roz­gry­wać we Wro­cła­wiu