SPONSORZY GŁÓWNI

Oficjalny Partner Serwisu

Janusz Uznański - rzecznik Polskiego Związku Piłki Siatkowej / PAP, 10 grudnia 2014

W środę w Warszawie selekcjoner siatkarskiej reprezentacji Polski Stephane Antiga oraz jego asystent Philippe Blain zostali odznaczeni przez ambasadora Francji Pierre'a Buhlera złotymi Medalami Zasługi dla Sportu i Młodzieży.

W środę w Warszawie selekcjoner siatkarskiej reprezentacji Polski Stephane Antiga oraz jego asystent Philippe Blain zostali odznaczeni przez ambasadora Francji Pierre'a Buhlera złotymi Medalami Zasługi dla Sportu i Młodzieży.

- Medal napawa mnie dumą i jest dla mnie wielkim zaszczytem. Moje stosunki z Polską są szczególne. Żyję tutaj z całą moją rodziną od siedmiu lat. Powierzenie mi prowadzenie reprezentacji kraju było odważną decyzją, ale okazała się owocną. Jeżeli te sukcesy mogły się jakoś przysłużyć do pogłębienia współpracy francusko-polskiej, to tym lepiej - powiedział Stephane Antiga po otrzymaniu odznaczenia.

Pro­wa­dzo­na przez An­ti­gę i Bla­ina dru­ży­na Bia­ło-Czer­wo­nych we wrze­śniu wy­wal­czy­ła po raz drugi w hi­sto­rii mi­strzo­stwo świa­ta. W fi­na­le w Ka­to­wi­cach po­ko­na­ła bro­nią­cą ty­tu­łu Bra­zy­lię 3:1.

Od­zna­cze­nie usta­no­wio­no w 1929 roku. Przy­zna­wa­ne jest przez fran­cu­skie Mi­ni­ster­stwo Spor­tu oso­bom wy­róż­nia­ją­cym się w krze­wie­niu kul­tu­ry fi­zycz­nej i spor­tu oraz ak­tyw­no­ści mło­dzie­ży, a także tym, któ­rych spor­to­we do­ko­na­nia przy­no­szą chlu­bę Fran­cji.