Oficjalny Partner Serwisu

SPONSORZY GŁÓWNI

PZPS, 6 lutego 2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY KONKURSOWEJ
na przygotowanie i przeprowadzenie
Finału Centralnego o Puchar Kinder + Sport 2018

 

I Dane teleadresowe zapraszającego

Polski Związek Piłki Siatkowej z siedzibą: w Warszawie (02-801) przy ul Puławskiej 383
Tel: 22/22 462 82 20
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zwany dalej PZPS

II Miejsce publikacji ogłoszenia

 1. Siedziba: ul. Puławska 383, 02-801 Warszawa
 2. Strona internetowa: www.pzps.pl

III Tytuł zadania 

„Finał Centralny o Puchar Kinder + Sport 2018”

IV Opis przedmiotu oferty konkursowej

Przedmiotem zaproszenia do złożenia oferty jest przygotowanie oraz obsługa Finału Centralnego o Puchar Kinder + Sport 2018.

 1. Termin realizacji zadania: pierwsze wolne dni po zakończeniu roku szkolnego 2018 (dokładny termin zostanie ustalony i podany do wiadomości publicznej po ustaleniu go z oferentem, który wygra konkurs) w przypadku braku ofert termin może zostać przesunięty na pierwszą połowę września.
 2. Turniej rozgrywany jest w trakcie czterech dni (przy czym pierwszy dzień jest przeznaczony na dojazd, zakwaterowanie i odprawę techniczną zespołów biorących w nim udział)
 3. Ilość uczestników: 192 zespoły wraz z trenerami z całej Polski (około 832 dzieci i 192 trenerów obojga płci)

Organizacja Finału obejmuje:

 • ścisły kontakt z PZPS
 • przygotowanie i wysyłanie komunikatów organizacyjnych związanych z organizacją i przebiegiem turnieju do stron zainteresowanych (PZPS, WZPS w fazie przed turniejowej, PZPS, WZPS i uczestnicy w trakcie trwania turnieju forma elektroniczna, forma papierowa na tablicach informacyjnych)
 • przygotowanie systemu i przeprowadzenie losowania oraz rozgrywek, dostosowanych do ilości zespołów i przygotowanych boisk
 • przygotowanie scenariusza otwarcia i zamknięcia imprezy zatwierdzonego przez PZPS
 • usługę cateringową dla ok. 20 osób w postaci kawy, herbaty, ciasta i napojów zimnych ( dla gości zaproszonych na otwarcie Turnieju oraz dla przedstawicieli Sponsorów, organizatorów oraz osób zaproszonych.
 • organizacja noclegu i wyżywienia dla uczestników turnieju (przedstawienie oferty cenowej – wynegocjowanej dla uczestników wraz ze specyfikacją pokoi oraz wyżywienia z rozdziałem kwoty za zakwaterowanie i wyżywienie). Uczestnicy turnieju pokrywają koszty samodzielnie.
 • wynajem hal sportowych, w tym:
 • zabezpieczenie płyty boiska przed osobami nieuczestniczącymi w meczach,
 • zabezpieczenie obsługi technicznej w tym: przygotowanie i wyklejenie boisk minimum 24 boisk (uwzględniając podział na kategorie wiekowe), rozwieszenie siatek, montaż materiałów poligraficznych oraz obsługi biura zawodów jak również dostępności do sanitariatów wraz z szatniami dla zawodników,
 • zabezpieczenie firmy sprzątającej obiekty,
 • zabezpieczenie magazynu dla organizatorów
 • zabezpieczenie kontenera na śmieci i ich wywóz
 • zabezpieczenie obsługi medycznej oraz sędziowskiej na każdej hali na czas trwania turnieju
 • liczba sędziów uzależniona jest od ilości boisk, liczba ratowników medycznych uzależniona jest od liczby hal sportowych, na których rozgrywany jest turniej
 • Zabezpieczenie pomieszczenia oraz przeprowadzenie odprawy technicznej dla trenerów, na minimum 70 osób wraz z następującym wyposażeniem technicznym:
 • miejsca siedzące dla wszystkich uczestników odprawy
 • nagłośnienie wraz z 2 bezprzewodowymi mikrofonami
 • sprzęt do prezentacji – ekran, rzutnik multimedialny
 • stół prezydialny dla min. 5 osób
 1. Kontakt z PZPS

Wykonawca wskazuje do PZPS osobę odpowiedzialną za obsługę całości Turnieju i podaje dane kontaktowe tej osoby. PZPS będzie uzgadniał z tą osobą najważniejsze kwestie związane z organizacją turnieju, zgłaszał jej uwagi dotyczące osób i podwykonawców realizujących zamówienie.

 1. Wszystkie wyżej wymienione pozycje proszę zamieścić w preliminarzu finansowym, dołączonym do części opisowej oferty.
 1. Decyzję o realizacji zadania objętego postępowaniem konkursowym podejmuje Zarząd PZPS.

V Sprawozdanie

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania sprawozdania merytoryczno – finansowego z przeprowadzonego turnieju, które zostanie złożone do PZPS w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zakończenia turnieju.

VI Miejsce, termin i sposób składania ofert

Prosimy o złożenie oferty wraz z preliminarzem finansowym w terminie do 3 marca 2018 r. do godz. 15:30

w Siedzibie PZPS, osobiście lub drogą pocztową.

Przy wysyłaniu oferty drogą pocztową lub przy złożeniu jej osobiście, koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana:

Polski Związek Piłki Siatkowej
ul. Puławska 383, 02-801 Warszawa
,,Turniej Centralny o Puchar Kinder + Sport 2018”
Z dopiskiem: Nie otwierać do dnia 6 marca 2018 r. do godz. 12:00

VII Opis warunków udziału w postępowaniu.

O zamówienie mogą ubiegać się członkowie Polskiego Związku Piłki Siatkowej, którzy:

 • posiadają wiedzę i doświadczenie w organizacji dużych imprez dziecięcych
 • dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia

VII Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty konkursowej.
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Zapraszający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
 4. Oferta musi być podpisana i opieczętowana przez Wykonawcę zgodnie z reprezentacją w KRS.

IX Miejsce i termin otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte w dniu 6 marca 2018 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczone na stronie internetowej Polskiego Związku Piłki Siatkowej do 9 marca 2018 roku.

X Warunki płatności

Warunki płatności zostaną omówione i szczegółowo określone w umowie ze Zwycięzcą konkursu, przy czym zapisy umowy będą spójne ze złożona ofertą przez oferenta.

XI Kontakt z Zamawiającym

Osobą upoważnioną do kontaktu jest Rafał Kwiatkowski - odpowiedzialny za realizację projektu Kinder + Sport,

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   Tel. +48 605 891 034

 

Wzór umowy o organizację turnieju do ściągnięcia  tutaj: WZÓR UMOWY

 

 • 8
 • 2
 • 7
 • 2
 • 0